Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden worden de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa:

1. Amsterdam Motors: Gevestigd aan de Meander 785 te (1181 WN) Amstelveen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 72318341.

2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Amsterdam Motors de opdracht geeft tot het verrichten van diensten en/of die diensten van Amsterdam Motors afneemt.

3. Makelaar: De medewerker van Amsterdam Motors welke een adviserende rol speelt bij de aanschaf van een Voertuig door de Opdrachtgever.

4. Voertuig: Het nieuwe of tweedehands voertuig waarover de Opdrachtgever van Amsterdam Motors advies behoeft.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Amsterdam Motors, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Amsterdam Motors uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. Wanneer door Amsterdam Motors gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Amsterdam Motors onderhavige voorwaarden soepel toepast.

4. Amsterdam Motors behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn na het verstrijken van vier (4) weken vanaf het moment dat de Opdrachtgever van de wijziging in kennis is gesteld. Gedurende deze vier (4) weken heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst tegen het ingaan van de voorgestelde wijziging, op te zeggen, tenzij Amsterdam Motors aangeeft de overeenkomst alsnog onder de oorspronkelijke voorwaarden uit te zullen voeren. Indien de Opdrachtgever nalaat de overeenkomst binnen de gestelde termijn op te zeggen, wordt de Opdrachtgever geacht de nieuwe voorwaarden onverkort te hebben aanvaard en maken de gewijzigde voorwaarden integraal deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Amsterdam Motors in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Amsterdam Motors vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

6. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Amsterdam Motors, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

7. Indien met de Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Amsterdam Motors gesloten overeenkomst.

8. Op verzoek wordt de Opdrachtgever een exemplaar van deze voorwaarden toegezonden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes van Amsterdam Motors zijn geldig gedurende dertig (30) dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Amsterdam Motors opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Amsterdam Motors haar aanbieding baseert.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Amsterdam Motors niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.

Artikel 4. Totstandkoming, duur en beëindiging van de overeenkomst

1. Tenzij bij het aangaan van de overeenkomst een bepaalde duur wordt overeengekomen of het een overeenkomst met een tijdelijk karakter betreft, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde duur.

2. Indien de overeenkomst niet tijdig door de Opdrachtgever wordt opgezegd, wordt de overeenkomst automatisch (stilzwijgend) verlengd voor onbepaalde duur.

3. Een overeenkomst voor bepaalde duur eindigt van rechtswege na verloop van de periode waarvoor de overeenkomst werd aangegaan. Een overeenkomst voor bepaalde duur kan niet tussentijds worden opgezegd.

4. Een overeenkomst voor onbepaalde duur kan tegen elke dag van de maand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

5. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie waarin een redelijke termijn tot nakoming wordt gesteld, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.

6. Opzegging geschiedt schriftelijk aan het adres van Amsterdam Motors, danwel per e-mail: [email protected]

Artikel 5. Advisering

1. Amsterdam Motors adviseert consumenten bij de aanschaf van een Voertuig. Amsterdam Motors treedt hierbij slechts op als adviseur. Dit wil zeggen dat Amsterdam Motors op verzoek van de Opdrachtgever een adviserende rol speelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en één of meer derden. Amsterdam Motors maakt geen onderdeel uit van een eventuele overeenkomst welke als gevolg van deze advisering tussen de Opdrachtgever en deze derde(n) tot stand komt.

2. Het advies van Amsterdam Motors zal een beoordeling inhouden ten aanzien van de technische staat van de Voertuig ten opzichte van de gehanteerde verkoopprijs. Het gegeven advies is een hulpmiddel om meer inzicht te verkrijgen in de algehele technische toestand van de Voertuig op een bepaald moment. Het advies van Amsterdam Motors betreft voornamelijk een visuele inspectie en de verslaglegging daarvan. Door Amsterdam Motors zal een geschatte waarde worden afgegeven voor de Voertuig.

3. Indien de Opdrachtgever tot koop van de Voertuig wenst over te gaan, zal de makelaar met de verkopende partij in onderhandeling treden over de verkoopprijs en ten aanzien van andere (leverings)condities. De Opdrachtgever machtigt de makelaar reeds nu daartoe. Door de makelaar wordt echter slechts onderhandeld; er wordt door de makelaar geen (koop)overeenkomst gesloten.

4. Het door Amsterdam Motors afgegeven advies heeft uitdrukkelijk niet te gelden als Algemene Periodieke Keuring (APK).

5. Ondanks dat de door Amsterdam Motors ingezette makelaars deskundig zijn ter zake, garandeert Amsterdam Motors nimmer dat de auto vrij is van (verborgen) gebreken, dan wel vrij is van (verborgen) gebreken die niet door Amsterdam Motors in het advies aan de Opdrachtgever naar voren zijn gebracht.

6. De Opdrachtgever beslist vervolgens zelf of hij over gaat tot aanschaf van de Voertuig. Aanschaf van de Voertuig geschiedt geheel voor eigen rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 6. Garantie en verzekering

1. Op verzoek van de Opdrachtgever bemiddelt Amsterdam Motors bij de totstandkoming van een autoverzekering of reparatiekostenverzekering.

2. Indien sprake is van bemiddeling treedt Amsterdam Motors slechts op als tussenpersoon. Dit wil zeggen dat Amsterdam Motors in opdracht van de Opdrachtgever bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en één of meer derden (hierna te noemen: “Verzekeraar”). Amsterdam Motors maakt geen onderdeel uit van een eventuele overeenkomst welke als gevolg van bemiddeling tussen de Opdrachtgever en de Verzekeraar tot stand komt.

3. Amsterdam Motors maakt geen deel uit van geschillen tussen de Opdrachtgever en een Verzekeraar, noch bemiddelt Amsterdam Motors in dergelijke gevallen. Indien tussen de Opdrachtgever en een Verzekeraar een geschil bestaat dienen de Opdrachtgever en de Verzekeraar zelf tot overeenstemming te komen, dan wel het geschil aan de daartoe bevoegde rechter voor te leggen.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst en termijnen

1. Amsterdam Motors verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren en zal zich als een goed opdrachtnemer gedragen. De overeenkomst met de Opdrachtgever is een inspanningsverbintenis, tenzij uit de aard van de overeenkomst uitdrukkelijk anders voortvloeit.

2. Indien Amsterdam Motors gegevens behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde gegevens aan Amsterdam Motors ter beschikking heeft gesteld.

3. Indien Amsterdam Motors een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Amsterdam Motors derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Amsterdam Motors dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4. Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is Amsterdam Motors gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden, die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

5. Amsterdam Motors is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden.

Artikel 8. Annulering en verhindering

1. Gemaakte afspraken kunnen uiterlijk tot vierentwintig (24) uur voor aanvang van de afspraak worden geannuleerd, dan wel verzet. Het annuleren of verzetten van een afspraak dient te worden gedaan via e-mail [email protected]

2. Indien de Opdrachtgever niet op de afgesproken tijd en plaats aanwezig is en de Opdrachtgever heeft nagelaten Amsterdam Motors hiervan tijdig op de hoogte te stellen, wordt eenmalig door Amsterdam Motors een bedrag ter hoogte van € 85,00,- incl. BTW) aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9. Prijzen en prijsverhoging

1. Aan de dienstverlening van Amsterdam Motors zijn kosten verbonden.

2. Door Amsterdam Motors gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van de prijzen van leveranciers, grondstoffen, valuta, lonen, overheidslasten en/of assurantiekosten en deze prijsverhogingen treden op na het sluiten van de overeenkomst en vóór levering, dan heeft Amsterdam Motors de bevoegdheid de bedongen prijs na het sluiten van de overeenkomst dienovereenkomstig te verhogen.

4. In het geval prijswijziging zich binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoet en de Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Amsterdam Motors kenbaar gemaakte aanpassing, is de Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven (7) werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren, tenzij Amsterdam Motors in dat geval alsnog bereid is de overeenkomst uit te voeren tegen het oorspronkelijke tarief.

5. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door de Opdrachtgever te betalen, periodiek vervallende bedragen, geldt dat Amsterdam Motors gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van ten minste drie (3) maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

Artikel 10. Facturatie en betaling

1. Betaling geschiedt door middel van het betalen van factuur, die Opdrachtgeven via e-mail ontvangt. De extra kosten voor het verzenden van een fysieke factuur bedragen eenmalig € 2,50 en worden eveneens aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Amsterdam Motors aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

3. Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

4. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Amsterdam Motors maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Amsterdam Motors gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Amsterdam Motors en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Amsterdam Motors onmiddellijk opeisbaar.

6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. Amsterdam Motors kan, zonder daarmee in verzuim te geraken, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

8. Amsterdam Motors is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

1.Amsterdam Motors is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te vragen voldoende zekerheden te stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheden zijn gesteld.

2. Amsterdam Motors is voorts gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van Amsterdam Motors om schadevergoeding te vorderen. Partijen gaan ervan uit dat alle over en weer bestaande verbintenissen samenhangen in de zin van artikel 6:52 BW.

3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet in overeenstemming met de gemaakte afspraken ter beschikking van Amsterdam Motors staan of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Amsterdam Motors het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In voorkomende gevallen heeft Amsterdam Motors het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

4. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Amsterdam Motors zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Amsterdam Motors bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

5. Een ernstige tekortkoming van een partij in de nakoming van de overeenkomst, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever of bij het stilleggen of liquideren van diens bedrijf, geeft aan de Opdrachtgever de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis in relatie tot de aangegane verbintenissen, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De ontbinding heeft geen terugwerkende kracht en kan alleen plaatsvinden door een aangetekend schrijven van de daartoe gerechtigde, doch niet dan nadat aan de Opdrachtgever een redelijke termijn is gesteld waarbinnen de tekortkoming kan worden weggenomen voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is. Beëindiging van de overeenkomst op grond dit artikellid geldt onverkort het recht van Amsterdam Motors op schadevergoeding.

6. De gevolgen van opschorting en/of ontbinding komen in de hiervoor omschreven gevallen steeds voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

7. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever voor reeds geleverde producten c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een dergelijke situatie is de vordering van Amsterdam Motors m.b.t. hetgeen reeds geleverd c.q. door Amsterdam Motors reeds is uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar.

8. Ingeval van ontbinding ingevolge dit artikel worden eventueel reeds door de Opdrachtgever aan Amsterdam Motors betaalde voorschotten niet gerestitueerd. In een dergelijk geval behoudt Amsterdam Motors zich alle rechten met betrekking tot het reeds tot stand gebracht werk voor.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Indien Amsterdam Motors aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

2. Indien Amsterdam Motors aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van Amsterdam Motors uitgekeerde vergoeding. Indien de verzekeraar geen vergoeding uitkeert, is de aansprakelijkheid van Amsterdam Motors beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Amsterdam Motors aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Amsterdam Motors kunnen worden toegerekend.
c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Amsterdam Motors is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Amsterdam Motors aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade welke ontstaat door of voortvloeit uit:
a. een (verborgen) gebrek aan de door de Opdrachtgever aangeschafte Voertuig, bij welke aanschaf Amsterdam Motors een adviserende rol heeft gespeeld, indien het gebrek redelijkerwijs niet door Amsterdam Motors kon worden ontdekt c.q. achterhaald;
b. de omstandigheid dat door de verkopende partij beweringen ten aanzien van de door de Opdrachtgever aangeschafte Voertuig zijn gedaan, waarop Amsterdam Motors mocht vertrouwen en ten aanzien waarvan door Amsterdam Motors derhalve geen onderzoek meer werd gedaan, welke beweringen na aanschaf van de Voertuig niet juist blijken te zijn.

5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Amsterdam Motors.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

1. Tenzij anders overeengekomen, berusten alle rechten van intellectueel eigendom die samenhangen met of voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend bij Amsterdam Motors of door haar ingeschakelde derden. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.

2. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Amsterdam Motors is het de Opdrachtgever niet toegestaan de rechten van het intellectuele eigendom van Amsterdam Motors of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met, of door inschakeling van derden, te wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

3. De rechten van intellectueel eigendom welke Amsterdam Motors gebruikt mag de Opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

Artikel 14. Privacy en geheimhouding

1. Aan Amsterdam Motors verstrekte persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet, de toepasselijke gedragscode(s) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

2. Amsterdam Motors zal in het kader van de opdracht alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.

3. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van Amsterdam Motors geen mededelingen doen aan derden over de aanpak van Amsterdam Motors, haar werkwijze en dergelijke, dan wel adviezen/rapportages van Amsterdam Motors aan een derde ter beschikking stellen.

4. Amsterdam Motors alsmede de Opdrachtgever zullen zodanige maatregelen nemen dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden aangemerkt indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

5. Alle door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie zal door Amsterdam Motors uitsluitend worden gebruikt voor de verwezenlijking van de opdracht. Daarnaast kan de informatie door Amsterdam Motors, haar partners of aan Amsterdam Motors gelieerde ondernemingen worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Artikel 15. Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart Amsterdam Motors voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Amsterdam Motors toerekenbaar is. In het bijzonder vrijwaart de Opdrachtgever Amsterdam Motors voor mogelijke aanspraken van (een) derde(n) in verband met door Amsterdam Motors aangeleverde zaken op grond van een (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van (een) derde(n).

2. De Opdrachtgever is gehouden om Amsterdam Motors zowel in als buiten rechte bij te staan indien Amsterdam Motors wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Amsterdam Motors, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Amsterdam Motors en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 16. Overmacht

1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Amsterdam Motors voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens Amsterdam Motors om welke reden dan ook behoudens verzuim van Amsterdam Motors jegens derden, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Amsterdam Motors als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Amsterdam Motors onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.

2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Opdrachtgever Amsterdam Motors in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.

3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Amsterdam Motors uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van twee maand nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.

4. Indien Amsterdam Motors bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Klachten

1. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever dat redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de uitvoering van de overeenkomst, schriftelijk te worden gemeld aan Amsterdam Motors. De ingebrekestelling bevat een zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de vermeende nalatigheid van Amsterdam Motors, zodat Amsterdam Motors in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond wordt beoordeeld door Amsterdam Motors , zal Amsterdam Motors de werkzaamheden alsnog verrichten zoals betaamt, tenzij dat inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Die vermeende zinloosheid dient de Opdrachtgever dan te voegen in de ingebrekestelling. In een dergelijk geval is Amsterdam Motors bij een aantoonbare schade maximaal gehouden binnen de grenzen van artikel 12. 3.

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle door Amsterdam Motors gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd – die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Amsterdam Motors , tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Amsterdam Motors met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.